Genetyczne podstawy zmniejszonej ekspresji bilirubiny UDP-glukuronosylotransferazy 1 w zespole Gilberta czesc 4

Każdy konstrukt kotransfekowano przez PCR do ludzkiej linii komórek wątrobiaka (HuH7) z pSV-lacZ z użyciem lipofektyny. Czterdzieści osiem godzin później aktywność lucyferazy i aktywność .-galaktozydazy o-aminofenolu badano przy użyciu różnych ilości białka lizatu. Pokazano średnie (. SD) wyniki czterech eksperymentów. Aby określić wpływ dłuższego elementu TATAA na ekspresję genu, w paśmie 542-par zasad (bp) powyżej genu, który zawierał A (TA) 6TAA, i region 544-bp zawierający A (TA) 7TAA, były połączony w górę od genu lucyferazy świetlika, a konstrukt transfekowano do ludzkiej linii komórek wątrobiaka (HuH7). W celu oceny skuteczności transfekcji kotransfekowano wektor ekspresyjny .-galaktozydazy, kierowany przez wirusowy promotor. Ekspresję obu genów reporterowych oceniono w czterech doświadczeniach; średnie wyniki z czterech eksperymentów przedstawiono na rycinie 2. Ekspresja lucyferazy w obecności dłuższego elementu TATAA stanowiła jedynie 18 do 33 procent wartości zarejestrowanej w obecności normalnego elementu TATAA. Nie stwierdzono istotnej różnicy w poziomie ekspresji kotransfekowanej .-galaktozydazy o-aminofenolu.
Normalne przedmioty
Figura 3. Figura 3. Korelacja między poziomami bilirubiny w surowicy a długością elementu TATAA w regionie promotora genu bilirubiny UDP-glukuronosylotransferazy u 55 podmiotów normalnych. Osiem osobników było homozygotycznych pod względem krótkiego elementu TATAA (A (TA) 6TAA), 19 było homozygotycznych pod względem długiego elementu TATAA (A (TA) 7TAA), a 28 było heterozygotycznych. Każdy punkt reprezentuje średnią wartość bilirubiny w surowicy dla osobnika, jak określono niezależnie w dwóch różnych dniach. Koła oznaczają kobiety, a trójkąty – mężczyzn. Pokazane są wartości średnie we wszystkich trzech grupach. Analiza wariancji wykazała, że średnie wartości bilirubiny w surowicy różniły się istotnie pomiędzy grupami (P = 0,012); nie skorygowane wartości P: P = 0,033 dla porównania homozygot A (TA) 6TAA z heterozygotami; P = 0,008 dla porównania homozygot A (TA) 6TAA z homozygotami A (TA) 7TAA; i P = 0,164 dla porównania heterozygot z homozygotami A (TA) 7TAA. Aby przeliczyć wartości dla surowicy bili-rubin na mikromole na litr, pomnóż przez 17,1.
Częstotliwość dwóch elementów TATAA określono u 55 zdrowych osób. Osiem było homozygotycznych pod względem A (TA) 7TAA, 19 było homozygotycznych pod względem A (TA) 6TAA, a 28 było heterozygotycznych. Obliczona częstotliwość alleli dla dłuższego elementu TATAA wynosiła 40 procent. Średnie stężenia bilirubiny w surowicy (średnia wartości w próbkach krwi uzyskanych w dwóch różnych dniach) wynosiły 0,5 mg na decylitr (8,3 .mol na litr) u osób homozygotycznych pod względem A (TA) 6TAA, 0,6 mg na decylitr (10,4 .mol na litr) w heterozygotach i 0,8 mg na decylitr (12,8 .mol na litr) u osobników homozygotycznych pod względem A (TA) 7TAA (Figura 3). Średnie stężenia bilirubiny w surowicy były istotnie wyższe (P = 0,009) u 3 mężczyzn homozygotycznych pod względem A (TA) 7TAA niż u innych zdrowych osób (1,0 mg na decylitr [17,1 .mol na litr] w porównaniu z 0,6 mg na decylitr w pozostałe 52 podmioty i 0,7 mg na decylitr [11,2 .mol na litr] u pozostałych 24 zdrowych mężczyzn), podczas gdy średnie wartości u 5 kobiet homozygotycznych pod względem A (TA) 7TAA nie różniły się istotnie od tych u osób, które były homozygotyczne pod względem A (TA) 6TAA (0,6 mg na decylitr vs.
[podobne: znak zodiaku rak charakterystyka negatywy pozytywy, sinulan czy sinupret, aurident ]

Powiązane tematy z artykułem: aurident sinulan czy sinupret znak zodiaku rak charakterystyka negatywy pozytywy