Przekazywalna oporność na wankomycynę w powiązanym przez społeczność związku MRSA AD 2

W listopadzie 2011 roku został przyjęty do szpitala psychiatrycznego z powodu depresji i myśli samobójczych. Rozwinęło się zapalenie tkanki łącznej nóg leczone cefaleksynem i gentamycyną stosowaną miejscowo. Pacjent został wypisany na receptę na klindamycynę, ale został ponownie przyjęty w czerwcu 2012 roku z powodu nasilenia objawów psychiatrycznych i nawracających zakażeń skóry i tkanek miękkich. Wankomycynę i cefepim podawano przez 8 dni; posiewy krwi uzyskane w tym okresie były sterylne. Pacjent przebywał w szpitalu, aby otrzymać chemioterapię z gemcytabiną, winorelbiną i deksametazonem w przypadku ziarniniaka grzybiastego (raka skóry). W lipcu 2012 r., Gdy pacjent pozostał w szpitalu, wznowiono gorączkę i rozpoczęto leczenie wankomycyną i tazobaktamem piperacyliny. 16 i 24 lipca kultury krwi dały izolaty MRSA, które były wrażliwe na wankomycynę, linezolid i klindamycynę (patrz Tabela S1 w Dodatkowym dodatku, dostępna z pełnym tekstem tego artykułu na). Wankomycynę kontynuowano przez 13 dni (najwyższy minimalny poziom wankomycyny, 8,7 .g na mililitr), a następnie leczenie teikoplaniną przez dodatkowe 14 dni. Echokardiogram przezklatkowy nie wykazał żadnego dowodu infekcyjnego zapalenia wsierdzia. 15 sierpnia, dzień po zaprzestaniu podawania teikoplaniny, ponownie wystąpiła gorączka. Hodowle krwi były dodatnie dla dwóch izolatów MRSA, z których jedna była oporna zarówno na wankomycynę (minimalne stężenie hamujące,> 32 .g na mililitr) i teikoplaninę (minimalne stężenie hamujące, 32 .g na mililitr); izolat był również oporny na erytromycynę, klindamycynę, ciprofloksacynę, gentamycynę i trimetoprim-sulfametoksazol (tabela S1 w dodatkowym dodatku).
Ryc. 1. Ryc. 1. Przebieg kliniczny Pacjenta przed i po izolacji szczepu Staphylococcus aureus opornego na wankomycynę. Stosowane antybiotyki są przedstawione w kolorowych prostokątach, z beta-laktamami w kolorze niebieskim (cefaleksyna, cefepim i piperacylina-tazobaktam), klindamycyną w zieleni, glikopeptydami w kolorze różowym (wankomycyna i teikoplanina) i daptomycyną w kolorze żółtym; liczba w każdym prostokącie odpowiada liczbie dni leczenia antybiotykiem. Leki są pokazane w kolejności, w jakiej zostały dodane do terapii. Dawkowanie było następujące: cefaleksyna, 500 mg co 6 godzin, podawana doustnie; klindamycyna, 450 mg co 8 godzin, podawana doustnie; cefepim, g co 8 godzin, podawany dożylnie; piperacylina-tazobaktam, 3,375 g co 6 godzin, podawany dożylnie; wankomycyna, g co 12 godzin, podana dożylnie; teikoplanina, 400 mg na dobę, podawana dożylnie; i daptomycyna, 6 mg na kilogram całkowitej masy ciała dziennie, podana dożylnie. Ostateczne dni hospitalizacji nie są uwzględnione
[patrz też: choroba uchyłkowa jelit, alicja czarodziejka instagram, specjalizacja zachowawcza testy ]

Powiązane tematy z artykułem: alicja czarodziejka instagram choroba uchyłkowa jelit specjalizacja zachowawcza testy