Ryzyko zapalenia wgłębnego po szczepieniu przeciw rotawirusom u niemowląt w USA AD 3

Głównym wyzwaniem w badaniu szczepionek przeciw rotawirusom i wgłobienia jest silne zniekształcenie wieku, ponieważ zarówno szczepienia, jak i ryzyko wgłobienia są zależne od wieku. Zalecany wiek szczepienia wynosi 2, 4 i 6 miesięcy dla RV5 i 2 i 4 miesięcy dla RV1, a częstość hospitalizacji z powodu wgłobienia w Stanach Zjednoczonych stale wzrasta z 2 przypadków na 100 000 osobolat w chwili urodzenia do 62 przypadki na 100 000 osobo-lat w wieku 26-29 tygodni, a następnie spadające do 26 przypadków na 100 000 osobolat w 52. roku życia.25 Ekspozycje na szczepionki
Szczepienie RV5 i RV1 zostało początkowo zidentyfikowane w danych administracyjnych na podstawie odpowiednio kodów 90680 i 90681 z bieżących procedur postępowania (CPT). Poszukiwaliśmy dokumentacji medycznej potwierdzającej narażenie na szczepionkę dla wszystkich niemowląt z przypadkami wgłobienia, które zostały określone jako potwierdzone lub możliwe (patrz definicje poniżej), niezależnie od tego, czy w danych elektronicznych istniał zapis poprzednich szczepień przeciwko rotawirusom.
Wyniki
Potencjalne przypadki wgłobienia w czasie całego okresu osobniczego od 5,0 do 36,9 tygodnia życia, niezależnie od statusu immunizacji, zostały zidentyfikowane w danych administracyjnych na podstawie któregokolwiek z trzech kodów w warunkach szpitalnych lub w oddziale pomocy doraźnej: Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, Dziewiąta Wersja (ICD-9) kod 560.0 (wgłobienie) lub 543,9 (inne i nieokreślone choroby wyrostka robaczkowego, w tym wgłobienie) lub kod 74283 CPT (lewatywa, kontrast lub powietrze). Uwzględniono tylko pierwsze diagnozy.
Status sprawy został ustalony na podstawie orzeczenia, które zostało oparte na przeglądzie zdiagnozowanych pełnotekstowych dokumentacji medycznej. Przypadki były wykluczone, jeśli nie zaobserwowano wgłobienia lub wykonano alternatywną diagnozę po zabiegu chirurgicznym lub lewatywy kontrastowej z powietrzem lub cieczą. Każdy pozostały potencjalny przypadek był niezależnie recenzowany przez jednego lub więcej arbitrów; dwaj główni arbitrzy to pediatrzy, a trzeci internista.
Sędziowie orzecznicy nie byli świadomi historii szczepień niemowląt i zostali poinstruowani, aby klasyfikować przypadki wgłobienia jelita z zastosowaniem kryteriów Brighton Collaboration.26. Przypadkami w 1. stopniu były przypadki wgłobienia potwierdzone na podstawie kryteriów chirurgicznych, radiologicznych lub autopsyjnych i były stosowane w pierwotnej grupie pacjentów. ćwiczenie. Reguły klasyfikacji zostały udoskonalone w przypadku przypadków na poziomie Brighton 2, które są zdefiniowane na podstawie kryteriów reprezentujących mniej bezpośrednie dowody wgłobienia, z dalszym różnicowaniem na przypadki poziomu 2A (uznawane za możliwe wgłobienie jelit na podstawie pozytywnych, niejednoznacznych lub niezgodnych wyników na radiografii jamy brzusznej [ultrasonografia, radiografia zwykła lub tomografia komputerowa]) i na poziomie 2B (te, które spełniały kryteria poziomu 2, ale wyraźnie nie były wgłębieniem, o czym świadczą normalne wyniki radiologiczne)
[patrz też: lek cipronex, dermex kutno, hacjenda police ]

Powiązane tematy z artykułem: dermex kutno hacjenda police lek cipronex